INGYEN MUNKAERŐ-E AZ ÖNKÉNTES?


Bartal Anna Mária - Perpék Éva - Nagy Réka

Absztrakt

Tanulmányunk abból a problémafelvetésből indul ki, hogy Magyarországon az önkéntesség társadalmi jelentősége viszonylag jól kidogozott témának számít, ugyanakkor (nemzet)gazdasági hasznáról, szektoriális jelentőségéről - még becsült adatok szintjén is - alig láttak napvilágot részletesebb elemzések. Még nehezebb és homályosabb a helyzet, ha úttörő módon, újszerű módszertan szerint az önkéntesség költségeit (inputját), próbáljuk felfejteni a hazai, önkénteseket foglalkoztató szervezeteknél. Mindezek alapján célunk az önkéntesség költségeinek elemzése volt, egyrészt a nemzetközi szakirodalom vonatkozó eredményeinek bemutatásával, másrészt egy próba felvétel (pilot study) segítségével. Írásunkban hat önkéntes program példáján vizsgáljuk azt, hogy a hazai szervezetek körében milyen költségtípusok - humánerőforrás, szolgáltatás és materiális -, és költségelemek kapcsolódnak az önkéntesek toborzásához, kiválasztásához és megtartásához. A tanulmánnyal hozzá kívánunk járulni az önkéntesség költségeinek szisztematikus kvantitatív vizsgálatához, e költségek differenciálásához és tudatosításához. 

Eredményeink egyértelműen megerősítik, hogy az önkéntes nem ingyen munkaerő. Empirikus elemzésünk kimutatta, hogy míg a humánerőforrással, az önkéntesek jutalmazásával kapcsolatos, és egyes szolgáltatási ráfordítások manifeszt módon és reálisabban jelennek meg a vizsgált szervezetek költségei között, addig a materiális és más szolgáltatási (háttér)költségek ezeknél "rejtettebbek", mert beépülnek a szervezeti-működési költségekbe és ezért jóval kevésbé tudatosulnak. Eredményeink alapján elsősorban azt várjuk, elindul a szakmai párbeszéd - arról a kérdésről, hogy "ingyen munkaerő-e az önkéntes" - egyfelől a hazai önkéntes szektoron belül, másfelől pedig a döntéshozókkal az önkéntes programok differenciáltabb támogatásának átgondolására. Véleményünk szerint az önkéntes programok költségeinek (inputjának) részletesebb és konkrétabb megjelenítése mind a kormányzati, mind a vállalati és magán támogatók, de az önkéntes programokat működtető szervezetek számára is átláthatóbbá teszik a gazdálkodást és a támogatások felhasználását.

Kulcsszavak: önkéntesség költsége, input, önkéntesség költségtípusai, önkéntesség költségelemei, önkéntesség humánerőforrás felhasználása, önkéntesség materiális, szolgáltatási költségei