3. évfolyam 1. szám 2023.


Teljes szám letöltése


Szerkesztőségi előszó

Az Önkéntes Szemle harmadik évfolyam első számának fókuszában - közel százhatvan oldalon - az ifjúsági önkéntesség áll. Az, az ifjúsági önkéntesség, amely a hazai önkéntes szektor fejlődésének az egyik alapköve. Az első két tanulmány a Magyar Ifjúság Kutatás 2020 adatbázisára támaszkodva elemzi egyfelől az önkéntes fiatalok jellemzőit, másfelől a szabadidő-felhasználás és az önkéntesség kapcsolatát. Eredményeik nem csak a kutatók, hanem a gyakorlati szakemberek, de az ifjúságpolitikai szereplők érdeklődésére is számot tarthat. Az elméleti tanulmányok közül a harmadik a - fiatalok körében népszerű - fesztiválönkéntesség motivációt tárja fel. Az Önkéntes Szemle küldetésének tartja, hogy rendszeresen helyt adjon a hazai önkéntesmenedzsment gyakorlati példáinak is. Ebben a számban három ilyen esettanulmányt - egyrészt a Magyar Máltai Szeretszolgálat három éves, "If You" programjának eredményeiről, másrészt egy média-kulturális egyesület tíz éves tapasztalatáról az ifjúsági önkéntesség, valamint fogadószervezetként, az Iskolai Közösségi Szolgálat terén, és harmadrészt pedig egy vidéki kisvárosban megvalósuló települési ifjúsági munkáról és önkéntességről - olvashatnak. A módszertani esettanulmány - főként a fiatalok körében egyre terjedő - epizodikus önkéntesség jellemzőiről, valamint önkéntesmenedzsmenti eszközeiről ad számos példán nyugvó szakirodalmi áttekintést. Végezetül figyelmükbe ajánljuk a recenziókat is, amelyek olyan külföldi tanulmányokat ismertetnek, amik a fiatalok önkéntességének hatását mutatják be a munkvállalásra, illetve a COVID-19 járvány után az ifjúsági önkéntesség új trendjeit vázolják fel nemzetközi szemszögből.A 15-29 éves önkéntes fiatalok jellemzői és néhány megjegyzés az adatfelvételi módszertanokról

Gyorgyovich Miklós

"A legfrissebb, a Magyar Ifjúság Kutatás 2020 felmérés eredményei szerint látványos zuhanás következett be a fiatalok önkéntességi rátájában, mivel a 15-29 éves fiatalok mindössze 8 százaléka végzett önkéntes tevékenységet a felmérést megelőző évben. Az alacsony arány egyfelől vélhetően a világjárványnak is nagyban volt köszönhető, ugyanakkor módszertani okok is állhatnak az eredmények hátterében."

Absztrakt >>>

Önkéntesek Szigete - a fesztivál önkéntesek motivációs vizsgálatának eredményei

Bodor-Eranus Eliza - Vit Eszter - Bocskor Ákos

"Kutatásunk fontos eredménye, hogy megfigyelhető volt némi eltérés a motivációk sorrendjében és erősségében aszerint, hogy első alkalommal vagy visszatérő epizodikus önkéntesről van-e szó. A 25 év feletti fesztivál önkéntesek, akik más szervezeteknél rendszeresen végeztek önkéntes munkát jóval nagyobb hangsúlyt fektettek az önkéntes munka önbecsülésben betöltött szerepére, mint a kevésbé gyakori önkéntesek." 

Absztrakt >>>

A szabadidő-felhasználás és az önkéntesség kapcsolatának vizsgálata a magyarországi fiatalok körében

Bocsi Vera - Fényes Hajnalka - Markos Valária

"Eredményeink szerint az önkéntesség és a szabadidőeltöltés nem egyértelműen komplementer jelenségek, illetve annak oka, hogy az önkéntesség esélyét éppen a rekreációs faktor növeli az lehet, hogy napjaink fiataljainak önkéntes tevékenységét és a szórakozásorientált szabadidőeltöltését is elsősorban a társas-közösségi jelleg motiválja és jellemzi."

Absztrakt >>>Ifjúsági önkéntes közösségek hálózata: kapcsolódás - segítségnyújtás - fejlődés

Hajdú Krisztina - Rozsos Renáta

"A  program egyedisége és értéke abban rejlik, amiben a nehézsége is, hogy egyszerre több célt volt képes megvalósítani, a fiatalok számára új perspektívát nyitott, megmutatta a segítségnyújtásban rejlő örömöket és lehetőségeket, és erősítette a közösségi összetartást is."

Absztrakt >>>

Pécsváradi fiatalok részvétele a települési ifjúsági és önkéntes munkában

László Miklós

"Sajnos az ifjúsági munka nem a fénykorát éli ma Magyarországon. Mivel az ifjúsági munka horizontális terület, így minden ágazatban megjelenik, ám kifejezetten, mint »ifjúsági munka« meglehetősen mostoha gyerek. A civil szervezetek, amelyek ezt a feladatot sok esetben átvállalják, inkább csak pályázati forrásokból tudják magukat fenntartani és a munkájukat végezni."

Absztrakt >>>

Paradigmaváltás az ifjúsági önkéntességben - egy média-kulturális egyesület tíz éves tapasztalata

Simon Ádám

"Önkéntes és közösségi szolgálatos programunkat tudatosan három elvre építjük: készségfejlesztés az egyénnek, közösségépítés a szervezetnek, értékközvetítés a társadalomnak."

Absztrakt >>>

Kihívás és/vagy lehetőség? - szakirodalmi ajánlások az epizodikus önkéntesek toborzásához, foglalkoztatásához és megtartásához

Bartal Anna Mária

"Magyarországon az önkéntesség differenciált megközelítését lehetővé tevő epizodikus önkéntesség értelmezése, sem az önkéntes gyakorlatban, sem a szakirodalomban még nem nyert teret. A tanulmány egyes megállapításait ajánljuk a hazai gyakorlati szakemberek és kutatók figyelmébe."

Absztrakt >>>Az ifjúsági önkéntesség a munkavállalás mérlegén

Perpék Éva

"A tanulmány  illúziókat oszlat el, és realisztikus képet fest az ifjúsági önkéntességről. Emiatt tanulságos lehet több célközönség számára is."

 

Absztrakt >>>

Az ifjúsági önkéntesség új trendjei

Vas Éva

"A szerzők ifjúsági önkéntesség növelésére megoldási javaslatként a fiatalok állampolgári szerepvállalását és az empátia fontosságát emelték ki."