Publikációs és etikai szabályzat

Általános megállapítások

Az Önkéntes Szemle (rövidítése ÖSZ) negyedévente megjelenő tudományos, az önkéntesség elméleti, gyakorlati és módszertani kérdéseivel foglalkozó online folyóirat.

A folyóirat Szerkesztősége a publikációs etikai elvárásoknak eleget téve dolgozik azon, hogy a folyóiratban az adott szakterület új és a szakmai közönség számára érdekes és releváns eredményeit tudja megjelentetni.A magyar nyelvű tanulmányok rendelkeznek magyar és angol nyelvű címmel és absztrakttal, míg az angol nyelvű kiadványokban csak angol nyelvű címek, absztraktok szerepelnek.A folyóirat Szerkesztősége törekszik arra, hogy alkalmazza a Committee of Publication Ethics (CORE) iránymutatásait (https://publicationethics.org/).

Az online folyóirat Kiadója: Alapítvány a Magyar Önkéntesség Fejlesztéséért nonprofit szervezet.


Az online folyóirat működését meghatározó testületek és személyek

 Szerkesztőbizottság 

A szerkesztőbizottság tagjai a társadalomtudományok, a jog-, a gazdaság-, valamint a kommunikációs tudományok területéről, illetve civil-nonprofit szervezet képviselői közül kerülnek ki. A szerkesztőbizottság elnöke és tiszteletbeli elnöke az adott tudományterület jeles, hazai képviselője. A szerkesztőbizottságot évente legalább egyszer össze kell hívni. A szerkesztőbizottság tagjairól az elnök és a főszerkesztő javaslatára a szerkesztőbizottság dönt. A szerkesztőbizottságnak tisztségéből adódóan tagja a főszerkesztő. A szerkesztőbizottság tagjai az online folyóirat érdekében kifejtett munkájukért díjazást nem kapnak.

Szerkesztőség

A szerkesztőség tagjai a társadalomtudományok, a pszichológia-, a gazdaságtudományok területéről, illetve civil-nonprofit szervezet képviselői közül kerülnek ki, akik az önkéntesség elméleti és gyakorlati vonatkozásában releváns munkássággal rendelkeznek.

A főszerkesztőt a Kiadó kurátora jelöli ki a szerkesztőség tagjai közül. A szerkesztőség havonta ülésezik, dönt az egyes számok tematikájáról, illetve tagjai részt vesznek a szerkesztésben és a tanulmányok elbírálásában. A főszerkesztő, illetve a szerkesztőség tagjai az az online folyóirat érdekében kifejtett munkájukért díjazást nem kapnak.

Az online folyóirat szerkesztési folyamata

Kézirat benyújtása

A közlésre benyújtott tanulmány más folyóiratokban nem publikált, illetve elbírálás alatt nem lévő, eredeti írásmű lehet. Erről a szerző(k)nek a melléklet nyomtatványon nyilatkozniuk kell. Az online folyóiratban megjelent cikkek szerzői joga a Kiadót illeti.

A kéziratok benyújtása online, a folyóirat (www.onkentesszemle.hu) honlapján elektronikus úton történik, a szerzők honlapon történő regisztrációja után.

A kéziratokat doc., docx. file-ban kell benyújtani, mellékelve - külön file-ban - a magyar és angol nyelvű absztarktokat, az ábrákat (Excel file-ban), illetve szerzők affiliációját.

Lektorálási folyamat

A beküldött kéziratokat először a Szerkesztőség értékeli. A folyóirat céljainak és jellegének megfelelő befogadott tanulmányokat (tudományos- és esettanulmányokat) ezt követően két anonim lektor értékeli.

Az anonim lektorok vagy a szerkesztőség tagjai, vagy felkért (külső) lektor. A lektorokat a főszerkesztő jelöli ki, illetve kéri fel. A leendő lektoroktól minden esetben kérünk visszajelzést, hogy tudják-e vállalni a lektorálást, amennyiben nem, új lektor kerül kijelölésre.

A teljes lektorálási folyamat alatt a kommunikáció a szerzőkkel és a lektorokkal e-mailben történik, a főszerkesztő felügyelete mellett.

A lektorok személye a teljes lektorálási folyamat alatt anonim, a szerző(k)-lektorok kapcsolódási pontokat csak a főszerkesztő ismerheti. A szerkesztőség tagjai, illetve a külső lektorok díjazásban nem részesülnek, munkájukat azzal köszöni meg a folyóirat, hogy nevük, amennyiben hozzájárulnak, feltüntetésre kerül.

A publikálásról a két lektor véleményének figyelembevételével a Szerkesztőség dönt.

Amennyiben mindkét lektori vélemény nem támogató, akkor a tanulmány elutasításra kerül; ha csak ez egyik bírálat elutasító, akkor harmadik lektor felkérésére kerül sor. Abban az esetben, ha az egyik lektor elutasító, de vállalja a szerzői javítás után az újralektorálást, akkor nem kell harmadik bírálót felkérni. A főszerkesztő gondoskodik arról, hogy a szerzők a lektori véleményeket megismerhessék.

A recenziók, beszámolók, ismertetők befogadásáról a főszerkesztő dönt, és lektorálásukat is ő végzi.

Magyar tanulmányok esetében a lektori folyamat magyarul történik, az angol nyelvű tanulmányok esetében angol nyelven, kivételes esetben (pl., ha magyar a szerző és a lektor is és indokolt) magyarul. A folyóirat törekszik arra, hogy az angol nyelvű tanulmányok esetében minél több külföldi lektor bírálja a tanulmányokat.

A lektorok feladatai

A lektorok az e-mailben megkapott lektorálandó tanulmányt és a lektori űrlapot, 10-15 napon belül visszaküldik a főszerkesztőnek. A folyóirat célja, hogy a szerzők lehetőleg mihamarabb és késedelem nélkül megkapják a lektori véleményeket.

A lektori űrlapon a lektorok megfelelő szempontokat kapnak ahhoz, hogy objektíven tudják értékelni a tanulmányt. Az elbírálás során a lektorok négy fajta értékelő javaslatot tehetnek a szerző, illetve a Szerkesztőség felé: elfogadás;elfogadás kisebb változtatásokkal; elfogadás jelentősebb átdolgozással; elutasítás.

Amennyiben bármilyen probléma merül fel a lektorálás során (pl. érdekütközés, plágium), ezt a lektoroknak haladéktalanul jelezniük kell a főszerkesztőnek.

A lektori folyamat minden lépését és a folyamat során megszerzett információkat mindegyik félnek bizalmasan kell kezelnie.

A szerzők feladatai

A Szerkesztőség elvárja, hogy a szerző(k) az online folyóirat holnapján megtalálható Szerzői útmutató alapján készítésé(k) el tanulmányaikat, különös tekintettel a részletes formai követelményekre. Az online folyóirat nem fogad be nem megfelelően megszerkesztett és megírt tanulmányokat.

A szerző(k) minden esetben értesítést kap(nak), hogy a tanulmányuk befogadásra került-e, és arról, hogy a lektorálási folyamat mikor kezdődik meg. A részletes lektori vélemények alapján a szerző(k) köteles(ek) javítani/újraszerkeszteni a tanulmányt, az esettanulmánt, illetve a recenziót.

A szerző a javított/újraszerkesztett tanulmányt maximum 5 napon belül köteles(ek) visszaküldeni a főszerkesztőnek, aki kontrollálja, hogy minden javasolt javítás/újraszerkesztés megtörtént-e. A határidőn túl visszaküldött tanulmányok, illetve nem megfelelően javított/szerkesztett tanulmányok, recenziók közlésétől a Szerkesztőség elállhat.

Ezt követően a szerző(k) megkapjá(k) a nyelvileg lektorált tanulmányt/recenziót, amit maximum 3 napon belül köteles(ek) visszaküldeni.

Végezetül, a szerző(k) köteles(ek) a tanulmány tördelt változatát is jóváhagyni, maximum 2 napon belül. A határidőn túl jóváhagyott és visszaküldött tördelés esetén a szerkesztőség eláll a cikk közlésétől. A tördelt változat jóváhagyása után semmiféle javításra nincs mód, a szerzők ezen felszólamlásait a szerkesztőség nem tudja figyelembe venni.

Mind a nyelvileg lektorált, mind a tördelt tanulmányt a szerző(k) e-mailben kapja(k) meg a főszerkesztőtől.

Amennyiben a szerzőnek bármilyen kifogása van a lektorálási és szerkesztési folyamattal kapcsolatban, ezt a főszerkesztő felé kell jeleznie írásban.